วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างในการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างในการเขียนประโยคจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
1. Topic คือ หัวข้อเรื่องของประโยคที่จะเขียนออกมา
ยกตัวอย่างเช่น             - Rose
            - Thailand
- Rayong
- My favorite sport
-My car
2. Main idea คือ ข้อความหรือประโยคที่แสดงความคิดรวบยอดของประโยคเพื่อที่จะบอกว่าประโยคที่จะเขียนออกมา นั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Topic sentence
Topic sentence ที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ
1.เป็นประโยคที่อธิบายความคิดหลักปรากฏเพียงประโยคเดียวเท่านั้นในประโยค
2. มีความชัดเจน
3. ใช้คำได้ตรงความหมายที่ต้องการสื่อมากที่สุด
4. แสดงสาระสำคัญของสิ่งที่ต้องการพูดในประโยค
ยกตัวอย่างเช่น             - Rose is the queen of flower.
- My favorite sport is Tennis.
- Rayong is an industrial city.
3. Statement คือ ประโยคที่จะนำมาเขียนเป็น  Main idea
Statement สามารถแบ่งออกเป็น  2 ชนิดคือ
1. Fact statement คือ เป็นประโยคที่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็นความจริงหรือไม่จริง อย่างไร
ยกตัวอย่างเช่น             - The moon is round.
- The Star Plaza hotel has 10 floors.
- The Chaopraya river is the longest in Thailand.
2. Opinion statement คือ เป็นประโยคที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็นความจริงหรือไม่จริง หรือว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน
ยกตัวอย่างเช่น             - Bangkok is a beautiful city in Thailand.
- Ramkhamhang university is the best in the world.
4. Support sentence  คือ ประโยคที่ทำหน้าที่สนับสนุนความคิดหลัก
Support sentence สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่
1. Major support sentenceคือ ประโยคที่ทำหน้าที่ช่วยอธิบายหรือสนับสนุน ความคิดหลักโดยตรงอย่างชัดเจน
2. Minor support sentenceคือ ประโยคที่ทำหน้าที่ช่วยอธิบายหรือสนับสนุน Major support sentence เพื่อทำให้ความคิดหลัก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. Concluding Sentence  คือ ประโยคที่ทำหน้าที่สรุปใจความสำคัญทั้งหมดของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่ออกมา มักจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของประโยค
ที่มา  http://www.elearneasy.com/shows_news.php?news_id=3183

                                                                                                      

3 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณมากค่ะ มีสอบกำลังต้องการพอดี ขอให้เจริญๆ

    ตอบลบ
  2. ขอบพระคุณมากๆๆ ค่ะ จากที่ไม่รู้ทีนี่แจ่มแจ้งเลย สอบพรุ้งนี้

    ตอบลบ
  3. ชัดเจนดีครับ อธิบายสั้นๆแต่ได้ใจความ

    ตอบลบ